โครงสร้างการบริหารของ ศสข ๒ ( ชลบุรี )

- ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป